Trường Đào Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ

Trường Đào Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ

Trường Đào Tạo Cán Bộ Nguyễn Văn Cừ

 
Thứ Sáu, 25/11/2016
Thông báo
Danh mục
Thống kê truy cập
Hiệu quả của các sản phẩm văn hóa đối với sự phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh
Hiệu quả của các sản phẩm văn hóa đối với sự phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh là một tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển du lịch. Với một Vịnh Hạ Long tuyệt mỹ, một Yên Tử linh thiêng, đầy huyền bí, … thì phát triển du lịch như thế nào cho xứng tầm là một câu hỏi lớn đặt ra cho những ai quan tâm đến ngành công nghiệp không khói này. Sản phẩm văn hóa độc đáo phục vụ khách du lịch sẽ là điểm nhấn, góp phần cải thiện bức tranh toàn cảnh về ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. Hơn thế nữa, chú trọng đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế sẽ góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Đạo đức người cách mạng
Đạo đức người cách mạng

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh rằng khi Đảng xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài thì mới làm tròn được vai trò tiên phong của mình và uy tín của Đảng mới được nâng cao.

Thông báo tuyển sinh các lớp Ngoại Ngữ - Tin Học ngày 11/9/2017Thông báo tuyển sinh các lớp Ngoại Ngữ - Tin Học ngày 11/9/2017
Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học (Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh) tuyển sinh các lớp ngoại ngữ, tin học sau: